නීති උපදෙස්​

සිවිල් නීතිය සහ පොදු නීතිය

ඉංගී‍්‍රසි භාෂාව කථාකරන ජනයා, විශේෂයෙන්ම එංගලන්තයේ වර්ධනය වූ නීති පද්ධතිය වන පොදු නීතියට වඩා වෙනස් වූවක් ලෙස සිවිල් නීතිය හඳුනාගනු ලැබේ.

More News »

add_one