නීති උපදෙස්​

අපරාධ යනු මොනවද?

අපරාධ  සම්බන්දව කෙරෙන ශාස්ත්‍රය විමසුමකදී එය සමාජමය සහ නීතිමය සංසිද්ධ්යක් ලෙස හදුනා ගත හැකිය

ෂරියා නීතිය සහ වහල් වෙළඳාම

ඊයේ රාත්‍රිය වනවිට රිසානා නෆීක් තමන් නොකළ වරදකට අවුරුදු හතක් හිරේ දුක්වින්ද ජිවිතයෙන් වන්දි 

More News »

add_one