සේවක අර්ථ සාධක අරමුදල යනු කුමක්ද?

2016-04-19 10:48:00       598


සේවක අර්ථ සාධක අරමුදල යනු කුමක්ද? 1958 අංක 15 දරණ සේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් පනත මගින් පිහිටුවා ඇති මෙම අරමුදල ඇතැම් සේවක පන්ති වල ප්‍රයෝජනය සදහා අර්ථ සාධක අරමුදලක් පිහිටුවීමටත් ඒ හා සම්බන්ධ වූ හා එයට අදාල වූ කරුණු සදහා විධිවධාන සැලැස්වීමත් අරමුණු කර ඇත.

    මෙම අරමුදල කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවත් මහ බැංකුවත් හවුලේ පරිපාලනය කරනු ලබයි. කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව මගින්,
    1. අරමුදලේ සාමාජිකයන්ගේ පෞද්ගලික වාර්තා පවත්වාගෙන යාම.
    2. සේවායෝජකයන් ලියාපදිංචි කිරීම.
    3. සාමාජිකයන්ගේ ඉල්ලීම් පිළිබද කටයුතු කිරීම.
    4. පනත බලාත්මක කිරීම. සිදු කරයි.

    මහ බැංකුව මගින්,
    1. දායක මුදල් එකතු කිරීම.
    2. ගිණුම් පවත්වාගෙන යාම.
    3. කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ නිර්දේශ මත සාමාජිකයන්ට ප්‍රතිලාභ ගෙවීම. සිදු කරයි.

    දැනට පවත්නා දායක් මුදල් ප්‍රතිශතය වන්නේ සේවකයාගේ මුළු ඉපයීම් වලින් සේවා යෝජකයා විසින් 12% ක්ද, සේවකයා විසින් 8% ක්ද අරමුදලට දායක කිරීමයි.

    මෙම පනත යටතට පහත සදහන් අය හැර අනෙක් සෑම සේවකයෙකුම අදාල වේ.
    1. හවුල් ව්‍යාපාරයක හවුලි කරුවන්.
    2. සමාගමක අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේ සිටින ප්‍රතිපත්තිමය තීරණ ගැනීමට දායකවන අය.
    3. රජයේ සහ පලාත් පාලන ආයතන වල විශ්‍රාම වැටුප් හිමි අය.
    4. පිටරටක විශ්‍රාම අරමුදල් ඇත්නම් මෙම දිවයින තුල විධායක තනතුරු දරණ අය.
    5. පිටරටකට ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් සේවය කරන අය.
    ඉහත සදහන් කල අයවලුන් හැර අනෙක් සෑම සේවකයෙකුම සේවක අර්ථ සාධක අරමුදලට දායක විය යුතුය.

    සේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් ප්‍රතිලාභ ලබා ගත හැකි අවස්ථා
    1. පිරිමි සේවකයෙකුනම් අවු. 55 පිරී හා ගැහැණු සේවකයෙකුනම් අවු. 50 පිරී රැකියාවෙන් අස්වන විටකදී.
    2. රජයේ විශ්‍රාම වැටුප් ලබන තනතුරක වැඩ බාරගතහොත් එතෙක් දායක වූ මුදල.
    3. වෛද්‍ය හේතූන් මත සේවය නතර කරන විටකදී (මණ්ඩලය නිර්දේශ කල යුතුය).
    4. ආපසු නොපැමිණීමට බලාපොරොත්තුවෙන් සේවකයෙකු රට හැර යන විටකදී.
    5. සේවකයෙකු මරණයට පත් වූවිටකදී එම සේවකයාගේ උරුමකරුවන්ට ලබා ගත හැකිය. (උරුමකරුවන් අරමුදලට බැදෙන විටදී නම් කළ හැකිය. නොමැතිනම් යැපෙන්නන් හට ලබා දේ).
    6. කාන්තාවක් විවාහ වූවාට පසුව නැවත සේවයේ නොයෙදේනම් අවුරුද්දක් ඇතුලත ගතහැකිය.

    සේවක අර්ථ සාධක අරමුදලේ මුදලු නොගෙවීම සම්බන්ධයෙන්. 1978 අංක 8 දරණ සංශෝධනය අනුව 38 වගන්තිය යටතේ අර්ථ සාධක අරමුදල් නොගෙවීම පිළබද කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ නිළධාරීන් කරන පරීක්ෂණයකින් පසු කම්කරු කොමසාරිස් නිකුත් කරන සහතිකය මත මහේශ්‍රාත් අධිකරණයට නඩු පැවරිය හැකිය.

More News »