සැකකරුවෙකු පොලිස් ස්ථානයකට භාරදීමේදී නීතිඥ වරයෙකු සතු නීතිමය බලය කුමක්ද?

2016-05-09 11:17:00       783


කිසියම් අපරාධයකට සම්බන්ධ හෝ සම්බන්ධයක් නොමැති එනමුදු පොලිසිය විසින් සොයන පුද්ගලයෙකු එකී පොලිස් ස්ථානයකට භාරදීමේදී අදාල වන නීතිමය ප්‍රතිපාදන මේ දක්වා නොවීය.අපරාධ නඩු කාර්ය පටිපාටිය ලියවී ඇති ප්‍රධානම නීති සංග්‍රහය වන 1979 අංක 15 දරණ අපරාධ නඩුවිධාන සංග්‍රහයේ හෝ වෙනත් පනතක සඳහන්ව මෙලෙස ප්‍රතිපාදන සඳහන්ව නොතිබුණද සාමාන්‍යයෙන් නීතිඥ වරු සැකකරුවෙකු පොලිස් ස්ථානයකට භාරදීම සිදු කරන ලදී .

මෙසේ මෙම කරුණට අදාලව නීතිමය ප්‍රතිපාදන නොමැතිවීම නිසා පොලිස් ස්ථානවලට සැකකරුවන් භාරදීමේදී විවිධ දුෂ්කරතාවල නීතිඥ වරුන්ට මුහුණ දීමට සිදුවිය.එනම් පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරුන් හෝ පොලිස් නිලධාරීන් සැකකරුවන් භාරදීමට පැමිණෙන නීතිඥ වරුන්ට බැන වැදීම, පරුෂ වචන භාවිතා කිරීම ඇතැම් අවස්ථාවල  දැකගත හැකිය.මෙවැනි අවස්ථාවල ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මුලික අයිතිවාසිකම් නඩු පවා පැවරු අවස්ථා දැකගත හැකිවිය.Ranga Mohotti vs O.I.C Bambalapitiya S/C 527/08   නමැති නඩුවේදී   නීතිඥ වරයා විසින්  සැකකරුවකු බම්බලපිටිය පොලිස් ස්ථානයට භාරදීමට යාමේදී පොලිසියේ ස්ථානාධිපතිවරයා විසින් අනිසිලෙස කතා කිරීම මත අදාල නීතිඥ වරයා විසින් පොලිස් ස්ථානාධිපතිපරයට එරෙහිව මෙම මුලික අයිතිවාසිකම් නඩුව පවරන ලදී.නඩුව අවසානයේ මෙම නඩුව පාර්ශවයන් සමාදාන වුවද එකී නඩු තීන්දුවේදී නීතිඥ වරයෙකු සතු මෙම අයිතිය පිළිගන්නා ලදී.

මෙම තත්වය මත වර්ෂ 2012 මැයි මස 18 වන දින අංක:1758/36 දරණ අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රය මගින් 53 වන අධිකාරිය වන පොලිස් ආඥා පනතේ 55 වැනි වගන්තිය යටතේ පොලිස් පතිවරයා විසින් රිතිමලාවක් පනවා ඇති අතර එමගින් ලංකාවේ සෑම පොලිස් ස්ථානයකම පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයා ඇතුළු සියලුම නිලධාරින් විසින් සැකකරුවකු පොලිස් ස්ථානයකට භාරදීමට පැමිණෙන නීතිඥවරුනට ශාරීරිකපිඩා ,සැරපරුෂ වචන භාවිතා කිරීම හෝ තර්ජනාත්මක ක්‍රියාවක් සිදුනොකළ යුතු අතර පොලිස් නිලධාරින් විසින් සුහදව අචරශිලිව පිළිගැනීම කළ යුතුය.

එසේම අදාල නීතිඥ වරයා පොලිස් නිලධාරියෙකු ඉල්ලා සිටි අවස්ථාවක තමා නීතිඥවරයෙකු බවට රාජකාරි හැඳුනුම්පත හෝ වෙනත් ආකාරයකට තහවුරු කලයුතුය.මෙම රීති කඩකරන පොලිස් නිලධාරීන්ට විරුද්ධව විනය පරිකෂණයකට හෝ නඩු පැවරීමකට යටත්විය යුතු බවට මෙම රීති මගින් හඳුන්වා දී ඇත.

මේ අනුව මෙවැනි නීතිමය තත්වයක් හඳුන්වා දීම තුල නීතිඥ වරුනට මෙන්ම මහජනතාවටද එහි රැකවරණය ලැබෙනු ඇත.නීතිඥ වරයා විසින් භාරදෙනු ලබන සැකකරු භාරදුන් වෙලාව ,දිනය සහ සැකකරුගේ නම සහ විස්තර අදාල නීතිඥ වරයා ඉදිරියේ පොලිස් තොරතුරු පොතේ සටහන් කලයුතු බවට එකී රීති මගින් හඳුන්වා දීම තුලින් මහජනතාවගේ රැකවරණයට හේතු වේ.

curtesy : lawpage.lk


More News »