ඔබ මියගිය හොත් ඉතිරි කිරීමේ ගිණුමට කුමක් වේද?……

2017-06-12 11:10:00       779


ඔබමියගිය හොත් ඔබගේ බැංකු ගිණුමේ ඇති මුදල් වල කුමක් සිදුවේද කියා ඔබ කල්පනා කලේද ? බැංකු ගිණුමක ඇති මුදල් සඳහා ඔබගේ මරණයෙන් පසු ආකාර දෙකකට පසු අයිතිය පවරා දිය හැක. එනම් ,

1.අන්තිම කැමති පත්‍රයක් මගින්
2. සෘජුවම බැංකුව වෙත අදාල ආකෘති පත්‍රය පුරවා දීමෙන්.

ඉහත කි පළමු ක්‍රමය ඔබ තෝරා ගත හොත් එය තරමක් දුෂ්කර වන අතර එම මුදල් ලබා ගැනීමට දිසා අධිකරණයේ නඩුවක් පැවරීම අවශ්‍ය වේ. දෙවන ක්‍රමය ඉතාම පහසු සහ ලේසි ක්‍රමයකි. එයට හේතුව එකී මුදල ලබා ගැනීමට අධිකරණයේ බුදල් නඩුවක් පැවරීම අවශ්‍ය නොවේ. ඔබ නම්කළ පසු අයිතිකරු වෙත මුදල ලබා දීමට බැංකුව බැඳී සිටි. එම මුදල කෙතරම් ප්‍රමාණයක් වුවද අදාල පුද්ගලයාට ගෙවීමට බැංකුව නීතියෙන් බැඳී සිටි. අනෙක් අතට එසේ නම්කළ පුද්ගලයා ඕනෑම අවසථාවක ඉවත් කිරීමේ හැකියාවත් ඔබට ලැබේ. ඒ සමගම වෙනත් කෙනෙකු නම් කිරීමට බාධාවක් නැත.
කිසියම් අවසථාවක ඔබ පසු අයිතිකරුවෙකු නම් නොකළහොත් එම මුදල බුදල් කලයුතු මුදල් සීමාවට අයත් වේ නම් නඩු පැවරීම අවශ්‍ය වන අතර නොඑසේ නම් සියලුම උරුම කරුවන්ගේ කැමැත්ත අවශ්‍ය වේ. එය දිවුරුම් ප්‍රකාශ වලින් සනාථ කල යුතු වේ. බොහෝ අවසථාවල සියලු උරුම කරුවන් එකඟ නොවුවහොත් එම මුදල ලබා ගැනීමට හැකි නොවනු ඇත.

නීතිඥ මාධව ලොකුසූරිය

lawpage.lk


More News »