වසර හතක් වෙන්ව ජීවත්වීමෙන් විවාහය අවලංගු වේද?

2018-04-25 11:02:00       891


ඇතැම් අවස්ථාවල නීතියානුකුලව විවාහ වූ යුවලක් කුමන හෝ හේතුවක් මත නොකඩවා වසර හතක කාලයක් වෙන්ව ජීවත්ව සිටි පමණින් විවාහය අවලංගු වන බවට සමාජයේ ඇති මතයට නීතිමය පදනමක් නැත.

සාමාන්‍ය විවාහයක් අවලංගු කිරීමට දිසා අධිකරණයේ තීන්දුවක් ලබාගත යුතුමය.කෙසේ නමුත් වසර හතක කාලයක් වෙන්ව සිටීම තුල දික්කසාද නඩුවක් පැවරීමේදී සාමාන්‍ය කාර්ය පටිපාටිය අනුගමනය නොකර ලඝු කාර්ය පටිපාටිය අනුගනය කරමින් නඩුව ඉක්මනින් අවසන් කිරීමේ හැකියාව ඇත.

දික්කසාද නඩුවක් පැවරීමේදී සාමාන්‍ය කාර්ය පටිපාටිය අනුගමනය කරමින් නඩුවක් පැවරීමේදී විත්තියට සිතාසි නිකුත්කොට උත්තර බැඳීමට අවස්ථාවක් දී දෙපාර්ශවයේම සාක්ෂි විමසීමෙන් පසු තීන්දුවක් ලබාදෙනු ඇත.

නමුත් ලඝු කාර්ය පටිපාටිය අනුගමනය කරමින් නඩුවක් පැවරු අවස්ථාවක එකී නඩුවේ පළමු දිනම පෙත්සම්කාර පාර්ශවය ඉදිරිපත්කරන කරුණුවලින් අධිකරණය සැහීමකට පත්කළ හැකි නම් පළමු දිනම දික්කසාද කරමින් වගඋතරකාරීයගේ/කරුගේ පාර්ශවයට එරෙහිව තීන්දුවක්(නෛසයි තින්දුවක්)ඇතුළත්කොට ඉන් පසුව එකී තීන්දුව වගඋත්තරකාර පාර්ශවයට භාරදී එකී තීන්දුව ස්ථිර නොකිරීමට හේතු ඇත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාවක් ලබාදීමක් පමණක් සිදු කරයි.

මෙහිදී වගඋත්තරකාර පාර්ශවයට සාක්ෂි කැඳවා දැනටමත් අධිකරණය නිකුත්කර ඇති තීන්දුව ස්ථිර නොකිරීමට හේතු ඉදිරිපත්කිරීමට අවසර දෙන අතර එසේ පැහැදිලි හේතුවක් ඉදිරිපත් නොකළහොත් දැටමත් නිකුත්කොට ඇති තීන්දුව ස්ථිර කෙරේ.

නමුත් වගඋත්තරකාර පාර්ශවය විසින් , අ.පාර්ශවයන් වසර හතක කාලයක් වෙන්ව නොසිටි බවට ඔප්පු කළහොත් හෝ ආ.අනාචාරය,ද්වේශ සහගත අතහැරයාම,විවාහ වනවිට ලිංගික බෙලහිනතාවය යන කරුණු වලින් තමන් එවැනි වරදක් කර නොමැති බවට වැඩිබර සාක්ෂි මත ඔප්පු කළහොත් දැනටමත් නිකුත්කොට ඇති තීන්දුව ස්ථිර නොකර නඩුව නිෂ්ප්‍රභා කරනු ලැබේ.

පෙත්සම්කරු විසින් නඩුව පැවරීමේදී වසර හතක කාලයක් වෙන්ව සිටි බවට සහ වගඋත්තරකාර පාර්ශවය විසින් වෛවහක වරදක් කර ඇති බව ඔප්පු කළ යුතුය.මෙවැනි නඩුවකට වසර හතක කාලයක් වෙන්ව සිටීම පමණක් ඔප්පුකිරිම ප්‍රමාණවත් නොවන අතර වගඋත්තරකාර පාර්ශවය වෛවහක වරදක් කළ බවටද ඔප්පුකලයුතු බවට Tennakon vs Somawathi perera alias Tennakon යන නඩු තීන්දුවේදී තීරණය කරණ ලදී

courtesy : lawpage.lk


More News »